top of page

Isı Paylaşım Sistemi Yasal Zorunluluklar 

 

02 Mayıs 2007 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “5627 Sayılı Enerji Verimlilik Kanunu”

 

Madde 7(1)(c) – “Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.”

14 Nisan 2008 26847 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik”

 

Madde 5(1) – “Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır.

(a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri,

(b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.

 

Madde 5(4) – “Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez.

Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.”

 

Madde 5(5) - Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

Madde 5(6) - Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıkları asgari 15°C olacak şekilde ayarlanır.


Madde 6(1) - Isı tüketimini ölçmek için ilgili standartları sağlayan ısı sayaçları veya ısıölçerler kullanılır. Bu ekipmanların, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olması gerekir.

Madde 6(2) - Sıhhî sıcak su tüketimini ölçmek üzere, ilgili standartlara ve  Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun, sıcak su sayaçları veya diğer ekipmanlar kullanılır.

Madde 6(3) - Isı ve sıhhî sıcak su tüketiminin ölçülmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve kalibrasyonları, Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ölçüm ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur. (Ek bilgi olarak mevcut ölçü aletleri ile ilgili yönetmeliklere göre muayene ve kalibrasyon süreleri su sayaçları için 10, ısı sayaçları için 5 yıldır.)

Madde 7(2) - Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.

Madde 8(1) - Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

Madde 8(3) - Merkezî ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır. (Hesaplama formülleri bulunuyor.)

Madde 8(4) - Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinde toplam sıhhî sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır.

Madde 8(5)(b) - Binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin, merkezî ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezî ısıtma sisteminin payı merkezî sıhhî sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezî sıhhi sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı… Şeklinde hesaplanır. (Hesaplama formülleri bulunuyor.)

Madde 9(1) - Ön ödemeli ısı sayacı sistemi kullanılması hallerinde; 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 8 inci madde uygulanmayabilir.

Isı Kontrol Ve Ölçüm Elemanları

A. Termostatik Vanalar (TRV)

Radyatörlere monte edilen TRV, sıcaklık algılayıcı (sensör ve kadran) ve özel tertibatlı vana gövdesinden oluşmakta olup kadrandan ayarlanan mahal sıcaklığını otomatik olarak ısıtma hattından gelen sıcak suyu kısıp kapatarak yâda açarak istenilen seviyede tutar. Bu sayede ortam sıcaklığındaki her 1oC artışın %6 civarı fazla enerji (yakıt vs.) sarfiyatı anlamına geldiği göz önüne alındığında, ısı yalıtımlı binalarda TRV’ler lüzumsuz sıcaklık dalgalanmalarını ve gereksiz ısınmayı engelleyerek %30’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlar. TRV ile donatılan binalarda sistemden verim almak için;

  • TRV’li sistemlerde, TRV’lerin yoğun bir biçimde otomatik olarak ısıtma tesisatında kapanmasıyla değişecek su hacmi etkeniyle artan ısıtma sistem basıncına bağlı olarak TRV’lerin otomatik açılmasını önlemek yâda ısıtma sistemi ekipmanlarına zarar gelmemesi için merkezi ısıtma sistemi pompalarının frekans kontrollü olması ve

  • Bağımsız bölüm daire içlerinde, maliklerin ısıtma sistemini bireysel olarak kısmi yâda tamamen kapatacak şekilde müdahale edebileceği, bir ana tesisat vanası ya da kollektör sisteminin (mini vanalar kapatılıyor) bulunmaması tavsiye edilir.

 

 

​B. Isı Pay Ölçerler

Çok kolonlu merkezi ısıtma sistemlerinde, bireysel tüketimi ölçmek için kullanılan ve radyatörün harcadığı ısı enerjisini hesap edip hafızasında kaydeden RF (radyo frekans) modüllü bir cihazdır. Bağımsız bölümlerdeki her bir radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeder ve binadaki toplam tüketim tutarına göre gider paylaşımı yapılmasına olanak verir. Basit olarak çalışma prensibi, cihaz içerisindeki radyatör yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığını algılayan iki sensör arası sıcaklık farkı prensibine dayalı olarak, ölçülen verilerin radyatörlerin ısıl kapasiteleri ile doğru orantılı olan düzeltme faktörleri (k faktörü) ile çarpılarak tüketim değerlerinin hesaplanması şeklindedir.

Kaydedilen veriler cihaz üzerindeki göstergeden veya uzaktan RF haberleşme ile okunabilir. Cihaz pil ömürleri takribi 8-10 yıl kadardır.

İstisnai bir durum olmadığı sürece, radyatörün uzunluk olarak %50’sine, yükseklik olarak %75’ine denk gelen noktaya montaj edilir.

Bununla birlikte; Isı pay ölçer üreticileri, k hesaplama faktörü açısından, birçok radyatörün kapsamlı bir veri tabanına sahiptir. Ama nominal gücü beyan edilmemiş ve halen kullanılmakta olan birçok eski radyatör vardır. Yine eski sistemlerde hava ayırıcı olmayan, içerisinde hava oluşan radyatörler ile zamanla iç duvarlarıyla ile dibinde kireç, kum ve çamur birikmiş ve bunlara bağlı olarak ısıl performansı değişen radyatörler bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda ölçüm değerlerinde sapma olacaktır. Yine radyatörlerin perde vs. ile kapatılması gibi durumlarda oluşan mikro klima formasyonlarında ölçümler doğru sonuç vermeyecektir. Ayrıca pay ölçerler suyun dikey aktığı sistemler için tasarlanmış olup suyun yatay akış yaptığı havlupan radyatörlere uygulandığında ölçüm hataları ortaya çıkacaktır.

 

C. Isı Sayaçları (Kalorimetreler)

Tek kolonlu merkezi ısıtma sistemlerinde, bireysel tüketimi ölçmek için kullanılan ve dairenin bütününde tüketilen ısı enerjisini; sıcaklık sensörleriyle giriş ve dönüş sıcaklıkları farkı ve mekanik veya ultrasonik sistemli debimetre ile geçen akışkan debisini ölçerek, bu iki değere göre kWh, MWh, kJ, MJ vb. gibi enerji birimi cinsinden hesaplayıp kaydeden cihazlardır. Genellikle geçen akışkan debisini ölçen debimetre bölümündeki debi ölçüm prensibi açısından Mekanik ve Ultrasonik olarak ikiye ayrılırlar.

Mekanik kalorimetreler debiyi tek veya çok huzmeden akışkanın çarptığı bir türbinin devir sayısına göre ölçerler.

Ultrasonik kalorimetreler ise ultrasonik ses sensörleri sayesinde, suyun içinde sesin transfer hızına göre debiyi ölçerler.

Kaydedilen veriler cihaz üzerindeki göstergeden veya uzaktan M-Bus yâda RF haberleşme ile okunabilir. Cihaz pil ömürleri takribi 5-8 yıl arasıdır.

 

D. Sıcak (Soğuk) Su Sayaçları

Üzerine monte edildiği sıhhi sıcak (veya soğuk) su giriş hattından geçen su miktarını m3 veya litre bazında ölçen cihazlardır. Isı sayaçlarında olduğu gibi mekanik ve ultrasonik modellere sahiptir. Ölçüm verileri cihaz üzerinden okunabileceği gibi, RF (Radyo frekans) veya M-Bus gibi ilave modüllerle hafızaya alınarak, uzaktaki başka bir veri merkezinden de okunabilir.

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderleri Paylaştırma Hesapları

 

A.Sıhhi Sıcak Su Giderleri Paylaşım Hesapları

Yönetmeliğin “Sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin, merkezî ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezî ısıtma sisteminin payı merkezî sıhhî sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır” hükmü uyarınca ilk olarak binada mevcutsa sıcak su ısıtma giderlerinin hesaplanması temel alınmalıdır. Yönetmeliğin 8nci Maddesi 5nci maddesi uyarınca sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin merkezî ısıtma sisteminden bağımsız yâda bağımlı olması durumlarına göre Merkezi Sıcak Su ısıtma giderlerinin hesaplanması ve paylaştırılması şu şekildedir.

Sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezî ısıtma sistemine bağımlı olması durumunda;

  • Eğer sıcak su ısıtma giriş hattı üzerinde ayrı ayırıcı bir merkezi sıcak su ısı sayacı bulunuyorsa direkt olarak toplam ısı sayaçlarında ölçülen tüketim ve dönemsel yakıt faturasından aşağıdaki gibi ayrıştırılacak bulunabilir.

Toplam Sıhhi Sıcak Su Isıtma Tutarı = Yakıt fatura tutarı / Toplam Isı sayaçları Tüketimi X Merkezi (Sıhhi Sıcak Su ayırıcı) Isı Sayacı Tüketimi

  • Ayırıcı bir merkezi ısı sayacı bulunmuyorsa o zaman toplam sıhhi sıcak su ısıtma tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

1 m³ Sıcak Sıcak Su Isıtmak için harcanan enerji Dönemsel Birim Fiyatı=((1,2 x 1000x ( Ort. Su Sıcaklığı – 10 ) x D.Gaz Birim Fiyatı / 8250 )

         Not: Burada 8250 değeri doğalgazın alt ısıl değeri olup kullanılan yakıta göre alt ısıl değerinin öğrenilmesi gereklidir.

Bu aşamadan sonra bina girişinde varsa sıcak su ısıtma girişi üzerindeki toplam sıcak su tüketimini ölçen ana sıcak su sayacı tüketimi, yoksa bütün bağımsız bölüm sıcak su sayaçlarında okunan toplam tüketim değerini elde ettiğimiz dönemsel sıhhi sıcak su ısıtma birim fiyatı ile çarparak o döneme ait toplam sıhhi sıcak su ısıtma enerjisi tutarını buluruz.

Toplam Sıhhi Sıcak Su Isıtma Tutarı = Toplam Sıcak Su Tüketimi X 1 m³ Sıcak Sıcak Su Isıtmak için harcanan enerji Dönemsel Birim Fiyatı

Sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin bağımsız olması durumunda;

Bağımsız sıcak su ısıtma enerji hattı için harcanan yakıt faturalarının toplam bedeli toplam sıhhi sıcak su ısıtma tutarı olarak alınabilir.

Toplam sıhhi sıcak su ısıtma enerjisi tutarı bulunduktan sonra yönetmeliğin 8nci Maddesi 4ncü fıkrasındaki “Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinde toplam sıhhî sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır” hükmüne göre tüm bağımsız bölüm sıcak su sayaçlarında ölçülen tüketimlere göre pay edilir.

Bağımsız Bölüm Sıcak Su Isıtma Tutarı= Toplam Sıhhi Sıcak Su Isıtma Tutarı / Toplam Sıcak Su Tüketimi X Bağımsız Bölüm Sıcak Su Tüketimi

Yukarıdaki her iki durumda da yönetmeliğin 5nci Maddesi 4ncü fıkrasında geçen “Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.” hükmü uyarınca binada ortak ödenecek giderler kapsamına giren ancak ayrı ayrı sıcak su sayaçları bulunan bölümler varsa, bunlar içinde pay bedelleri hesaplanarak toplanır ve yönetmelikte bunların paylaşımı ile ilgili bir hüküm olmadığı için Kat Mülkiyeti Kanunu ortak gider paylaşım esaslarına göre kullanım alanları üzerinden bağımsız bölümlere aşağıdaki gibi paylaştırılır.

Bağımsız Bölüm Sıhhi Sıcak Su Isıtma Ortak Alan (Havuz, Kapıcı Dairesi vb. gibi) tutarı=Ortak Alan Sıcak Su Isıtma Bedeli / Toplam Bina Kullanım Alanı X Sıcak Su Kullanan Bağımsız Bölüm Kullanım Alanı

Yönetmelikte ısıtılarak yâda ısıtılmayarak sıhhi su tüketim tutarlarının paylaşımı ile ilgili herhangi ibare olmamasına karşın ortada bir sıhhi su tüketimi ve bununda bedelini paylaştırılması söz konusudur. Bu sebeple uygulamada bu bedelde hesaplanarak bağımsız bölümlere sıhhi sıcak su giderleri altında sayaçlarda ölçülen tüketimlere göre aşağıdaki şekilde paylaştırılmaktadır.

Bağımsız bölüm Isıtılarak tüketilen Sıhhi Su Tutarı=Su faturası Tutarı / Toplam Sıcak Su Tüketimi X Bağımsız bölüm Sıcak Su Tüketimi

Not: Eğer binada soğuk ve ısıtılarak sıcak olarak tüketilen sıhhi sular tek bir ana su sayacı üzerinden okunup tek bir fatura tahakkuku söz konusu ise yönetmeliğin 7nci Maddesi 5nci fıkrasında geçen “tüketim ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması halinde; önce bütün tüketimi ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür” hükmüne binaen toplam fatura tutarından toplam ısıtılarak tüketilen sıhhi su tutarının hesaplanarak ayrıştırılması gereklidir.

Yukarıdaki sonuçlar doğrultusunda bağımsız bölüm için hesaplanan sıhhi sıcak su ısıtma enerjisi tutarı, ısıtılarak tüketilen sıhhi su ve varsa ortak alanlara ait gider pay tutarlarının toplamı bize o bağımsız bölüm için dönemsel sıhhi sıcak su gider paylaşımını verecektir.

Bağımsız Bölüm Sıhhi Sıcak Su Gider Payı= Bağımsız Bölüm Sıcak Su Isıtma Tutarı  + Bağımsız bölüm Isıtılarak tüketilen Sıhhi Su Tutarı + Bağımsız Bölüm Sıhhi Sıcak Su Isıtma Ortak Alan (Havuz, Kapıcı Dairesi vb. gibi) tutarı

Yönetmeliğe göre sıhhi sıcak su giderleri paylaşımında muallak konular;

  • Yönetmelikte sıhhi sıcak su giderlerinin paylaşımında ortak gider paylaşım hesaplamasına ait herhangi bir veri olmayıp sadece 8nci Madde 1nci fıkrasında “Merkezî ısıtma sistemlerinde... Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır” hükmü ile tesisat kayıp kaçak, sistem işletim kayıpları vs. gibi ölçülemeyen ama işletim esnasında oluşan sabit giderleri toplam ısıtma giderlerinde paylaştırmayı uygun görmüştür. Oysa aynı yönetmelik merkezî ısıtma sisteminin payını; merkezî sıhhî sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarı olarak tanımlamakta yani toplam sıhhi sıcak su tüketimi hesaplanarak toplam ısıtma tüketimi tutarından çıkarıldıktan sonra kalan miktar üzerinden %30 kayıp kaçak, sistem işletim vs. kayıpları hesaplanmasını öngörmüştür. Fakat burada ilk sözü edilen toplam ısıtma tutarı, toplam ısıtma tutarı ve toplam sıhhi su sıcak su üretimi için harcanan enerjilerin bütününü ifade etmekte iken toplam sıhhi sıcak su üretimi için harcanan enerji tutarının düşülmesi sonrası kalan merkezi ısıtma sistemi payı farklı kavramlardır. Kaldı ki özellikle yaz aylarında ısıtma sistemi devreden çıkarıldığında yani ısı enerjisi temin ekipmanları (kazanlar) sadece sıcak su eldesi için çalışmakta iken toplam sıhhi sıcak su tüketimi hesaplanarak toplam ısıtma tüketimi tutarından çıkarıldıktan sonra kalan miktar direkt olarak bize toplam sıhhi sıcak su tüketimi kayıp, kaçak, sistem işletim kayıplarını vermektedir. Nitekim birçok site yönetimi ve okuma paylaşım işlemlerinde yaz aylarında uygulama bu şekildedir.

Bu bilgiler ışığında ilerleyen tarihlerde sıhhi sıcak su giderleri paylaşımlarında, yaz-kış her dönemde sabit bir ortak gider hesaplama ve ayrıştırma yöntemi geliştirilebilir.

  • Benzer şekilde su giderlerinin paylaştırılmasında da yine tesisat kayıp, kaçak ve sistem işletim kayıplarının tespit ve hesaplamasında problemler yaşanmaktadır. Bu sebeple AB ülkelerinin pek çoğunda olduğu gibi Bağımsız bölüm sayaçları öncesinde bina altında tesisatlar da toplam tüketimin ölçülmesi ve ayrıştırmasına yardımcı olacak merkezi bir ısıtma ve /veya sıcak su sayacının bulunması tavsiye edilmektedir.

 

B. Isıtma Giderleri Paylaşım Hesapları

Toplam sıhhi sıcak su ısıtma gideri hesaplandıktan sonra ikinci aşama olarak ısıtma giderleri aşağıdaki şekilde hesaplanarak paylaştırılabilir. Burada öncelikle yönetmeliğin 8nci Maddesi 1nci fıkrasındaki “Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.” hükmü uyarınca toplam ısıtma giderinin %30’luk ortak ve %70’lik tüketim gider payları hesaplanmalıdır.

Toplam Isınma %30 Ortak Tutarı=(Doğalgaz Fatura Bedeli - Toplam Sıhhi Sıcak Su Isıtma Tutarı) X 0,30

Toplam Isınma %70 Tüketim Tutarı=(Doğalgaz Fatura Bedeli - Toplam Sıhhi Sıcak Su Isıtma Tutarı) X 0,70

Her iki hesaplanan gider bağımsız bölüm kullanım alanları ve bağımsız bölüm ısı sayacında ölçülen değerlere göre ayrı ayrı aşağıdaki şekilde paylaştırılır.

Bağımsız Bölüm Isınma Ortak Payı= Toplam Isınma %30 Ortak Tutarı / Toplam Bina Kullanım Alanı X Isıtılan Bağımsız Bölüm Kullanım Alanı

Bağımsız Bölüm Isınma Tüketim Payı= Toplam Isınma %70 Ortak Tutarı / Toplam Isı Sayaçları Tüketimi X Bağımsız Bölüm Isı Sayacı Tüketimi

Yukarıda görüleceği üzere formül ısı sayaçlarına göre düzenlenmiş ısıölçer (pay ölçer) kullanıldığında da durum farklı değildir. Bahsi geçen bağımsız bölüm ısı sayacı bağımsız bölümün bütün mahallerindeki ısı tüketimini yansıtmakta olup ısıölçer olduğunda bağımsız bölümdeki tüm ısıölçerlerin toplam değeri alınacaktır. Aynı şekilde toplam ısı sayaçları tüketimi de binanın toplamında sayaçlarda ölçülen tüketimi yansıtmakta olup ısı ölçerli sistemde tüm binadaki ısıölçerlerin toplamı alınacaktır.

Bu sonuçlar doğrultusunda bağımsız bölüm için hesaplanan ortak ve tüketim gider pay tutarlarının toplamı bize o bağımsız bölüm için dönemsel ısıtma gider paylaşımını verecektir.

Bağımsız Bölüm Isıtma Gider Payı= Bağımsız Bölüm Isınma Ortak Payı + Bağımsız Bölüm Isınma Tüketim Payı

 

C. Emsal Tüketim Uygulamaları

Yönetmeliğin 5nci Maddesi 6ncı fıkrasındaki “Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15oC olacak şekilde ayarlanır” hükmüne binaen merkezi ısıtma sistemli binalardaki bağımsız bölümlerde mahallerde sıcaklık kontrol cihazlarının (Termostatik vanalar, oda termostatları vs.) kanuni olarak en az 15oC olacak şekilde ayarlanması zorunludur. Yine aynı şekilde yönetmeliğin 10ncu Maddesi 1nci fıkrasına göre “Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir” hükmü uyarınca şüpheli veri alındığında yâda hiç veri alınamadığında emsal tüketim uygulaması getirilmiştir.

Bu sebeple bağımsız bölüm ısıtma sisteminin tamamen yâda kısmen kapatılarak 15oC sınır sıcaklık ayar değerinin altında ısıtma veya ısı ve sıhhi su sayaçlarına müdahale edilmesi yâda sayaç arızaları nedeniyle sayaçlarda şüpheli veri tespit edildiğinde ilgili bağımsız bölüme emsal tüketim değeri yansıtılarak bu tüketim değeri üzerinden gider paylaşımı yapılabileceği öngörülmektedir.

Yönetmeliğe göre ısıtma giderleri paylaşımında muallak konular;

  • Daireler arası sıcaklık farklılığı olduğunda, sıcak ortamdan soğuk ortama ısı kaçışı sebebiyle sıcak olan dairenin diğer daireyi de ısıtması sebebiyle haliyle gider payı daha yüksek olacaktır. Bu sebeple bu sıcaklık farkını mümkün olduğunca azaltmak için mahallerde 15oC sınır sıcaklık ayarı zorunlu hale getirilmiştir. Ancak dairelerin konumuna, izolasyon durumuna ve küresel ısınmaya bağlı olarak günden güne değişen ısı ihtiyaçları vs. nedenlerle bu 15oC sınır değerine tekabül eden min. Isı tüketim sınır değerinin tespiti zor yanlış ve haksız emsal uygulamaları yapılabilmesi mümkündür. Bu sebeple binalarda tam anlamıyla ısı izolasyonları gerçekleşmeden yâda lokasyon bazında her bir daireye ait mevsimsel bir ısı tüketim analizleri tamamlanmadan bu şekilde sıcaklık yâda sınır ayarı getirmek yerine binanın minimum ısı ihtiyacı doğrultusunda bağımsız bölümler için m2 kullanım alanı başına bir minimum sabit ısınma tüketim değeri uygulaması daha verimli ve adil olabilir.

  • Isı izolasyonları tam ve eksiksiz yapıldığında ısınma ve gider paylaşım sistemleri çok daha verimli olacaktır. Özellikle mevcut binalarda hiç yapılmamış yâda eksik veya hatalı ısı izolasyonları sebebiyle özellikle üst ve alt kat dairelerinde haksız yüksek gider paylaşımları söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple en azından ısı izolasyonları tamamlanmamış binalarda bağımsız bölümlerdeki dairelerin konumuna göre yönetmelikte değişiklik yapılarak düzeltme faktörü uygulamaları getirilebilir.

D. Özel Durumlar

Yönetmeliğin 11nci Maddesi 2nci fıkrasına göre gider paylaşım belgesi düzenleme dönemi içerisinde bağımsız bölüm kullanıcısının değişmesi halinde;

a. Bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince değişim tarihinde ara okumada bulunularak, dönem sonunda iki ayrı gider paylaşım belgesi düzenlenir.

b. Ara okuma mümkün değilse veya bağımsız bölüm kullanıcısının değişim zamanından kaynaklanan veya teknik sebeplerden dolayı ara okuma yapılamamış ise, bağımsız bölümün kullanım gün sayısına göre dönem sonunda iki ayrı gider paylaşım belgesi düzenlenir.

 

 

 

bottom of page