top of page
doktor ziyareti

İş Kanunu

GENEL HÜKÜMLER

Profesyonel Temizlik Görevlisi

İşyerini bildirme:

 

Madde 3 – Bu kanun kapsamına girecek nitelikte bir işyerini kuran,her ne suretle olursa olsun devralan,çalışma konusunu kısmen veya toptan değiştiren,yapılan işin tamamlanması yüzünden veya herhangi bir sebeple sürekli olarak çalışmasını bırakan işveren,işyerinin unvan ve adresini,çalıştırılan işçi sayısını,çalışma konusunu,işin başlama veya bitme gününü,kendi adını,soyadını ve adresini,varsa işveren vekil veya vekillerinin adı,soyadı ve adreslerini,sürekli işlerde bir ay içinde bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

 

Bölge çalışma müdürlüğü mesul memuru ise bildirimin alındığına dair belge vermek zorundadır.

 

Uygulama başlangıcı:

 

Madde 4- İşyerleri,işverenler,işveren vekilleri ve işçiler,üçüncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın,ikinci maddede de gösterilen niteliğin edinildiği günden başlayarak bu kanun hükümlerine bağlı olurlar.

 

İstisnalar:

 

Madde 5- Aşağıda belirtilen hususlarda bu kanun hükümleri uygulanmaz.

 

1- Deniz ve hava taşıma işlerinde,

2- Tarım işlerinde(orman tali yolları dahil)

3- Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

4- Ev hizmetlerinde,

5- 507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde,

6- 18 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında,

7- Aile ekonomisi hududu içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde,

8- Konutların kapıcılık hizmetlerinde,

9- Sporcular hakkında,

10- Yardım sevenler derneği merkez ve taşra atelyelerinde çalışanlar hakkında.../..

 

İKİNCİ BÖLÜM    Hizmet akdi   Yazılı akit :

 

Madde 9-(Değişik:29/7/1983-2869/1 md.) Belirli süresi veya daha uzun sürekli hizmet akitlerinin yazılı olarak yapılması zorunludur.Bu akitler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.Akti noterlikçe onanmış ise noter ücretleri bu hükmün dışında tutulur.

 

Yazılı akit yapılmayan durumlarda işveren,işçinin isteği üzerine,kendisine genel ve özel iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür.

 

Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

bottom of page