top of page

Kalorimetre kullanımı zorunlu mudur? Dağıtım nasıl yapılmalıdır.


“Madde 42 –4146-2 (Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin (2.000 M2) metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.”

Yukarıdaki maddeden 2.000 m2 üzeri olan yerlerde merkezi sistem olma zorunluluğu olan binalarda dağıtımında Bayındırlık ve iskan bakanlığının yaptığı Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğinin Madde 7(c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.( Yürürlük: 14 Nisan 2008 Tarih ve 26847 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ölçüm Ekipmanları ve Gider Paylaşımı 6-7-8-9 maddelerinde açıkça izah edilmiştir.

Şimdi bu uygulamada sorumluluklar sıralamasına bakınca;

Proje müellifleri: Yapımın eksik veya hatalı olması, Standardlara uygun olmaması durumundan sorumludur Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri İşletmeden kaynaklanan bir sebepten dolayı sistemin uygun çalışmamasından sorumludur Projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

Şimdi buradan da anlaşılacağı üzere yönetici var olan sistemin faal tutulması ve dağıtımın bu şekilde yapılması sorumluluğu olduğu gibi kalorimetre veya payölçer sisteminin binada olmasından 1 nci derecede sorumludur. Dağıtımda bu yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından yapılmalıdır.

Ancak bu durumdan tüm maliklerin imza ve kabulü ile bireysel kullanıma geçilerek kalorimetre kullanımından vaz geçilebilir. Bir kişi bile itiraz etse bile bireysel kullanıma kanunen geçilemez.

124 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page